โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรี (นายสมชาย จินะ) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลสันป่าม่วงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสันป่าม่วงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ คือ นายดำเนิน เสนาะสำเนียง หัวหน้าสำนักปลัด นายธีระศักดิ์ จันทร์แดงตระกูล

Read more

การประชุมหารือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ในป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล และส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ในป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพภาคประชาชนตำบลสันป่าม่วงจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย, ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง,

Read more

การอบรมและส่งมอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

31 สิงหาคม 2564 นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและส่งมอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ โดยมีอาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา และงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพในตำบลสันป่าม่วง ได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พร้อมเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน  

Read more

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.)(ปิดทองหลังพระ) มิติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบวชป่า

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วงและประชาชนบ้านแม่ต๋อมใน ซึ่งเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.)(ปิดทองหลังพระ) มิติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบวชป่าจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านแม่ต๋อมใน

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์) เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง นั้น เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

Read more

พิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริต

พิธีประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง วันจันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับตำบล

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้หลักการ ๓ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 .

Read more

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง….ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” ในวันอาสาฬหบูชาวันที่ 21 – 28 กรกฏาคมนี้ ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง…ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” ในวันอาสาฬหบูชา พร้อมตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา และหล่อเทียนต้านโควิดที่บ้านแทน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงรุนแรงไม่หยุด จึงไม่แนะนำให้ไปทำบุญหรือเวียนเทียนที่วัด ตามมาตรการ New Normal ในยุคโควิด พร้อมกันทั่วไทย…ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กรกฏาคมนี้ ที่

Read more