การประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ

Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรี (นายสมชาย จินะ) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Read more

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

ด้วย เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกโครงการที่ต้องการของชุมชนเสนอมายังเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  และทุกหมู่บ้านได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 ครบทุกหมู่บ้านแล้ว 

Read more

กิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 19 กันยายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำ “โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและกว๊านพะเยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๕ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗0 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

Read more

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำหลักธรรมและหลักคุณธรรม จริยธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีและเสียสละรวมถึงปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

Read more

การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม “การทำกล้วยฉาบและกล้วยอบเนย”

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม “การทำกล้วยฉาบและกล้วยอบเนย” ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 การทำกล้วยฉาบและกล้วยอบเนย

Read more