โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วงได้นำหลักธรรม และหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง รวมถึงประชาชนจิตอาสา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าม่วง

Read more

กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.

Read more

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! วันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ

Read more

การประชุมบูรณาการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ปี 2566

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! . วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ

Read more

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรี (นายสมชาย จินะ) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Read more

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

ด้วย เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกโครงการที่ต้องการของชุมชนเสนอมายังเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  และทุกหมู่บ้านได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565 ครบทุกหมู่บ้านแล้ว 

Read more