โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

Read more

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำหลักธรรมและหลักคุณธรรม จริยธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีและเสียสละรวมถึงปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียน สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ผ่านสื่อการสำรวจออนไลน์ Google Forms เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้เท่านั้น

Read more

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน รวมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่

Read more

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วงเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเด็น (๑) การนำนโยบาย No Gift Policy

Read more

การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวเพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

                         ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง มีแผนงานดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ประเภทสุนัขและแมวในตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ

Read more

โครงการพิชิตใจ พิชิตพุง มุ่งสู่สุขภาพ ปี 2565

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!! . วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Read more

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลสันป่าม่วง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลสันป่าม่วง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน รวมถึงบุคคลภายนอก

Read more

การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมการป้องกันไฟป่าในพื้นที่บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

Read more