กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน)

ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จะดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ในข้างต้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร.054-888870

Read more

ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน)

ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนตามหมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ในข้างต้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร.054-888870

Read more

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดส่งเอกสารการประเมินภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วย  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จะดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  และจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประเมินภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ในข้างต้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร. 054-888870

Read more

ประชาสัมพันธ์การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูงสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อท่านได้รับเอกสารการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินและรายการประเมินให้ถูกต้องก่อนการชำระภาษี หากมีข้อสงสัย กรุณานำเอกสารติดต่อสอบถามได้ที่่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร. 054-888870

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกจิตอาสาให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๗

เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๗

Read more

อบรมการเลือกตั้ง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์!! . วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฏหมาย ประกาศ

Read more

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเขตเลือกตั้งที่ 1

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์!! . วันที่ 25-27  มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง  หมอบหมายให้

Read more