เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ด้วย จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย  ว่าได้เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในการนี้ อำเภอเมืองพะเยา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ พิทักษ์เสรีชน ดังกล่าว พระราชทานฯ09032566 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 139 ตอนที่

Read more

เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

การแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! เชิญพี่น้องประชาชนตำบลสันป่าม่วง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น –

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๙-๐๐๖ สายบ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๙-๐๐๖ สายบ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลด ใบสมัคร ศพด.บ้านสันป่าม่วง.docx ใบสมัคร ศพด.บ้านสันป่าม่วง.pdf

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย

Read more