มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (2564)

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

01_มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

02_มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

03_มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

04_มาตรฐานการจัดกรเรื่องร้องเรียนการทุจริต

05_มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

06_มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

07_มาตรการป้องกันการรับสินบน

08_มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลสันป่าม่วง