คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

คู่มือประชาชนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือประชาชนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูู้ป่วยเอดส์

คู่มือประชาชนการขอเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง ประกอบด้วย

  1. การขออนุญาติก่อสร้าง

  2. การรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ขัดข้อง

  3. การขออนุญาตขอหนังสือรับรอง

  4. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

  5. การขออนุญาตขุดดินถมดิน 

คู่มือประชาชน ตำบลสันป่าม่วง

คู่มือประชาชน (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

  -เอกสารดาวโหลด    1. แบบคำร้องขอแก้ไข ภดส.3

                                     2. ภดส.5 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

                                     3. ภดส.9 (คำร้องขอเงินภาษีคืน)

                                     4. ภดส.10 (คำร้องคัดค้านการประเมิน)

คู่มือประชาชน (การชำระภาษีป้าย)

-เอกสารดาวโหลด  1. ภ.ป.1

                                2. ภ.ป.4

คู่มือประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์)

-เอกสารดาวโหลด 1.  แบบ ทพ.(คำขอ)

                                2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

                               3. คำขอหนังสือรับรองฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลตัวบุคคลของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง