การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

๒. การดำเนินการตามนโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบรายงาน ประกอบด้วย

 ๒.๑ การวางแผนการบริหารอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 

๒.๒ การสรรหา คัดเลือก โอน ย้าย

รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งที่ว่าง 2567

 

๒.๓ การพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 

๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน

๒.๔.๑ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

๒.๔.๒ ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศดีเด่น

 ๒.๕ เสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัย

โครงการคุณธรรมจริยธรรม 2565

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง 2566

๒.๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการเทศบาลน่าอยู่ น่าทำงาน 2566

 

๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2545

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

๓.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 การโอน

๓.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง

๓.๓ พัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 64-66

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติพนงเทศบาล 66

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานพนงจ ตค

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนงจ้าง เมษา

๓.๕ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งพัสดุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์อุทธรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินพิเศษสาธารณสุข

 

๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำรวจความต้องการฝึกอบรม 2565

รายงานการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา 2565

สำรวจความต้องการฝึกอบรม 2566