การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

๒. การดำเนินการตามนโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๑ แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

๒.๒ แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 64-66

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

๒.๓ พนักงานผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่น

๒.๓.๑ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พนักงานดีเด่น 1.2564

พนักงานครูดีเด่นและดีมาก 1.2564

๒.๓.๒ รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พนักงานดีเด่น 2.2564

พนักงานครูดีเด่นและดีมาก 2.2564

๒.๔ โครงการ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

 

๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2545

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

๓.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 การโอน

๓.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

๓.๓ พัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 64-66

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบ1.2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบ2.2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 1.2565

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 2.2565

๓.๕ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งพัสดุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

 

๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564