ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๙-๐๐๖ สายบ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๙-๐๐๖ สายบ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปูเลย-พนังกว๊าน หมู่ที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ บ้านสันปูเลย

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

Read more