ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วย เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จะดำเนินการยก (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๔ ฉบับ ตามประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องเงินสะสม (ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ดังนี้  ร่าง เทศบัญญัติกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีค่าธรรมเนียมแนบท้าย และ

Read more

การลงทะเบียนสุนัขและแมวที่จะเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันป่าม่วง .ด้วย เทศบาลตำบลสันป่าม่วง มีแผนงานดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ประเภทสุนัขและแมวในตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ระยะที่ 2)

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2507 – 1 กันยายน 2508 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

Read more

ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39

Read more

ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดิน ป้าย โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ในเขตตำบลสันป่าม่วง

Read more