กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 (เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน)

ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จะดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ในข้างต้น จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร.054-888870

Read more

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดส่งเอกสารการประเมินภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วย  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จะดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  และจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประเมินภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ในข้างต้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร. 054-888870

Read more

ประชาสัมพันธ์การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูงสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อท่านได้รับเอกสารการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินและรายการประเมินให้ถูกต้องก่อนการชำระภาษี หากมีข้อสงสัย กรุณานำเอกสารติดต่อสอบถามได้ที่่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง โทร. 054-888870

Read more

อบรมการเลือกตั้ง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์!! . วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฏหมาย ประกาศ

Read more

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเขตเลือกตั้งที่ 1

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์!! . วันที่ 25-27  มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง  หมอบหมายให้

Read more

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์!! . วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

Read more

การรับใบประกาศเกียรติคุณในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง มอบหมายให้ นายณทองเดช

Read more

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงเขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ขอเชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง

Read more