เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ด้วย จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย  ว่าได้เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทาน บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ในการนี้ อำเภอเมืองพะเยา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ พิทักษ์เสรีชน ดังกล่าว พระราชทานฯ09032566 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 139 ตอนที่

Read more

เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

การแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! เชิญพี่น้องประชาชนตำบลสันป่าม่วง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลสันป่าม่วงสัมพันธ์ ประจำปี 2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น –

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลด ใบสมัคร ศพด.บ้านสันป่าม่วง.docx ใบสมัคร ศพด.บ้านสันป่าม่วง.pdf

Read more

ประกาศเทศตำบลสันป่าม่วง งดเผาเป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด)

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣 โอกาศนี้ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอความร่วมือประชาชนชาวตำบลสันป่าม่วงร่วมกันงดเผาในทุกพื้นที่ เป็นเวลา 89 วัน (ห้ามเผาเด็ดขาด) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –

Read more

ช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง2. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-5488-88704. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.sanpamuang.go.th5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเพจ

Read more

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!!📣📣 วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นายประยูร กาบอ้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบวชป่าต้นน้ำ หมู่ที่ 1

Read more