วัดอนาลโยทิพยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : วัดอนาลโยทิพยาราม ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ทางศาสนา วัฒนธรรม สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียด : ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ ๖

Read more

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Read more

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน o1. โครงสร้าง o2. ข้อมูลผู้บริหาร o3. อำนาจหน้าที่ o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ o5. ข้อมูลการติดต่อ o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

Read more

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2562 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2563

Read more