ช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
ได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง2. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-5488-88704. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.sanpamuang.go.th5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเพจ facebook = เทศบาลตำบลสันป่าม่วง6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue