ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

***ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้  ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง   และ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   ภายในเดือน  ธันวาคม  2565

 

หากมีข้อสงสัย  ติดต่อสอบถามได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

โทรศัพท์  สอบถามได้    054-888870