โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรี (นายสมชาย จินะ) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง