ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องแผนการบำรุงรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖