โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป