ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣
.
ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียน สัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ผ่านสื่อการสำรวจออนไลน์ Google Forms เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ของตนที่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ แต่ละหมู่บ้าน ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้