ต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะ ในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วงและการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมชมชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19

📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣
.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับนายธีรพันธ์ วงศ์วิลาศ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วยชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
.
ต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะ ในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมชมชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19
.
ในการนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ อนาลโย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสันป่าม่วง และประชาชนบ้านสันป่าบงร่วมต้อนรับด้วย