แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง