เจตจำนงของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) พ.ศ.2567 (Thai Version)

– ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2567 (ENG Version)

– การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567

– รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (ภาพรวม ในปี พ.ศ.2566)

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ภาพรวม ในปี พ.ศ.2566)