การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

การแสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง 2023

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2567

การแสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง 2024

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566

1. คณะทำงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Do & Don’ts

3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง 2566

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม 2567

1. คณะทำงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Do & Don’ts

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นพร้อมภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หลักสูตรการบริหารงานภายใต้การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ”

4. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควาโปร่งใสในหน่วยงาน (ปี พ.ศ.2566)

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (โดยยกตัวอย่างกระบวนการละ 1 ราย)

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เลื่อนขั้นเงินเดือน