การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564

กิจกรรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง

กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2566

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖