โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

โครงสร้างฝ่ายบริหาร

 

โครงสร้างส่วนราชการ