แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report :SAR)

รายงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

การควบคุมภายใน เทศบาลตำบลสันป่าม่วง