เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

1. ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 5 สาย ได้แก่ ห้วยฟาด ห้วยสิงห์ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยลึก ห้วยขี้ปัก

3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน