หน่วยตรวจสอบภายใน

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นางสาวธัญณิชา เพ็ชรกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน