สำนักปลัดเทศบาล

 

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอริย์ธัช นามใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายมนต์รักสยาม  เครือสาร
นักพัฒนาชุมชน
นางคณิตษา  เสนาะสำเนียง
นักทรัพยากรบุคคล
นายศุภกฤต  อัครพรนาคิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวาสนา ชูคง
นักจัดการงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย  ใจการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ว่าง –
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางแสงดาว  ทิพย์เนตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวิทย์  เภตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิริพร  ไร่ทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพา  จินะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายดวงจันทร์  เภตรา
พนักงานขับรถยนต์
นายภัทรเดช  สร้อยวงค์
พนักงานขับรถยนต์