สำนักปลัดเทศบาล

 

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอริย์ธัช นามใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายมนต์รักสยาม  เครือสาร
นักพัฒนาชุมชน
นางคณิตษา  เสนาะสำเนียง
นักทรัพยากรบุคคล
นายศุภกฤต  อัครพรนาคิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวาสนา ชูคง
นักจัดการงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย  ใจการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีรศักดิ์ จันทร์แดงตระกูล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางแสงดาว  ทิพย์เนตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวิทย์  เภตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิริพร  ไร่ทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพา  จินะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายดวงจันทร์  เภตรา
พนักงานขับรถยนต์
นายภัทรเดช  สร้อยวงค์
พนักงานขับรถยนต์