สมาชิกสภา

นายประยูร  กาบอ้อย
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
นายประสิทธิ์  วงค์ไชยา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
นายประสิทธิ์  วงค์ไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1
นายประยูร  กาบอ้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2
นายชูชาติ  มหามิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1
นายจันทร์  เครื่องสนุก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2
นายสมนึก  กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1
นายพงศ์พันธุ์  เหล็กกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2
นางชญานิษฐ์  กันทะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1

นางนิสิตรา  สายปิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2
นายสมชาติ  วงค์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1

นางรุจินา  เบาะสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2
– ว่าง –
รอการสรรหาโดยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 1
นางพยอม  วงค์ไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เขต 2