สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้
1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
– โรงเรียนบ้านตำบลสันป่าม่วง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง
3) ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

2. สาธารณสุข
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จำนวน 1 แห่ง

3. อาชญากรรม
ป้อมยามตำรวจ(ตั้งอยู่ ณ วัดอนาลโยฯ)  จำนวน 1 แห่ง

4. ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

5. การสังคมสงเคราะห์
มีการช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่อง