ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นายอริย์ธัช นามใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอมรรัตน์  ดวงปัญญา
ครู
นางภัสราภรณ์  อินทรีย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวคนึงนิจ ขายข้าวสาร
ผู้ดูแลเด็ก