ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดสันป่าม่วง, วัดสันปูเลย, วัดผาช้างมูบ,
วัดแม่ต๋อมใน, วัดอนาลโยทิพยาราม

2. ประเพณีและงานประจำปี
ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ
ช่วงเดือนมิถุนายน งานสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ
กลุ่มจักสานผักตบชวา ผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
กลุ่มข้าวต่อข้าวแตน หมู่ที่ ๓ ผลิตข้าวต่อข้าวแตนพื้นเมืองจำหน่าย
ภาษาถิ่น คือ
ภาษาเมืองล้านนา

4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ
กลุ่มจักสานผักตบชวา ผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
กลุ่มข้าวต่อข้าวแตน หมู่ที่ ๓ ผลิตข้าวต่อข้าวแตนพื้นเมืองจำหน่าย

 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง