ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

2. การประมง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าม่วงใต้ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

3. การปศุสัตว์
มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

4. การบริการ
บริการนวดพื้นเมือง (แผนโบราณ) ที่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต้นศรี ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

  • มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1-8
  • มีโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 2 แห่ง
  • มีโรงสี เอกชน จำนวน 8 แห่ง

5. การท่องเที่ยว
1) วัดอนาลโยทิพยาราม
2) หมู่บ้านจักสานจากผักตบชวา หมู่ที่ 4
3) น้ำตกขุนต๋อม
๔) พระธาตุผาช้างมูบ

6. อุตสาหกรรม
ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ นอกจากอาชีพหลักแล้วเวลาว่างจากการทำนา ประชาชนยังมีการร่วมกลุ่มอาชีพเสริม เช่น กลุ่มจักสานผักตบชวา กลุ่มผู้เลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มทำหน่อไม้บีบ กลุ่มเย็บปักถักร้อย และกลุ่มข้าวต่อข้าวแตน

8. แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง