ระบบการบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง
1) ถนน/ซอย ที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นถนน คสล./คสม. สามารถใช้ได้ตลอดฤดูกาล
2) ถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 สาย
3) ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย

2. การไฟฟ้า
1) ทุกครัวเรือนในตำบลสันป่าม่วงมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100
2) หมู่บ้านในเขตตำบลสันป่าม่วงมีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

3. การประปา
มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน

4. โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสาง (ที่ทำการสาขาย่อย) ตั้งอยู่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ห่างจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วงไปทางทิศใต้ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร