ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ฐานข้อมูลด้านอาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง และเกือบทุกครัวเรือนจะมีอาชีพเสริมในด้านหัตถกรรมการจักรสานผักตบชวา ที่สร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือน เป็นต้น

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้าน หมายเหตุ
1. กลุ่มหมู่บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา บ้านผาช้างมูบ
2. กลุ่มหมู่บ้านทำมาค้าขาย ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและไม้ไผ่ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3
3. กลุ่มพะเยาผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา บ้านสันป่าม่วงใต้ หมู่ที่ 4
4. กลุ่มผักตบชวา ชวาวาด ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8

 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลสันป่าม่วง กลุ่มพะเยาผักตบชวา หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง

http://www.phayaopuktobchawa.com/index.php

 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลสันป่าม่วง กลุ่มผักตบชวา หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง

https://www.facebook.com/CHAWAWAD/?ref=page_internal

 

https://www.facebook.com/sunpuloei