ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลสันป่าม่วง กลุ่มพะเยาผักตบชวา หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง

http://www.phayaopuktobchawa.com/index.php

 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลสันป่าม่วง กลุ่มพะเยาผัก หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง

https://www.facebook.com/CHAWAWAD/?ref=page_internal