ประวัติและตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ 

 

จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552