ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 2563.….

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 2 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 3 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 4 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ ครั้งที่ 2 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2563.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 2564.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2564.

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ. 2564

  – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 4 พ.ศ. 2564

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2565

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1 2565

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 2 2565

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่2

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 3 2565

 – การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญสมัยที่ 4 2565