บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7

ข้อมูลทั่วไป บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ ๗ ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 1,563         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

ทิศเหนือติดกับพื้นที่บ้านต๋อมดง  หมู่ที่ 7  ต.บ้านต๋อม
ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ทิศตะวันออกติดกับวัดอนาลโยทิพยารามดอยบุษราคัมและพื้นที่เขตหมู่ที่  6  ต.สันป่าม่วง

บ้านแม่ต๋อมใน  หมู่ที่  7  ตำบลสันป่าม่วง  เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและเป็นกลุ่มของหมู่บ้านผาช้างมูบ  หมู่ที่  1  ต่อมาประมาณปี พ.ศ.  2516  ก็ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านและตั้งชื่อว่าแม่ต๋อมใน  เหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านแม่ต๋อมใน ก็เนื่องมาจากตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่ต๋อม  โดยมีนายจันทร์  วงค์ไชยยา  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และปัจจุบันมีนายสุนัย      วงค์กัณทะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน