บ้านสันป่าม่วงใต้ หมู่ที่ 4

ข้อมูลทั่วไป บ้านสันป่าม่วงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 1,016         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

          ทิศเหนือติดกับบ้านสันปูเลย  หมู่ที่  3  ตำบลสันป่าม่วง
             ทิศใต้ติดกับบ้านดงชัย  ตำบลบ้านสาง
             ทิศตะวันออกติดกับกว๊านพะเยา
             ทิศตะวันตกติดกับบ้านสันป่าม่วงกลาง  หมู่ที่  8

             โดยเฉพาะทิศตะวันออกติดกับพื้นที่กว๊านพะเยาตลอดแนวพนังกั้นน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงามใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีส่วนทางทิศตะวันตกห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4  กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนามีศาสนวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา  นั้นคือ   วัดอนาลโย  ดอยบุษราคัม   บ้านสันป่าม่วงอยู่ห่างจังตัวเมืองจังหวัดพะเยา ประมาณ  10   กิโลเมตร  มีเส้นทางเข้ามายังหมู่บ้านได้หลายเส้นทาง