บ้านสันป่าม่วงเหนือ หมู่ที่ 5

ข้อมูลทั่วไป บ้านสันป่าม่วงเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 156         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

ทิศเหนือติดกับพื้นที่บ้านสันปูเลย   หมู่ที่  3  ต.สันป่าม่วง
ทิศใต้ติดกับบ้านสันป่าบง  หมู่ที่  6  ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันตกติดกับบ้านทุ่งต้นศรี  หมู่ที่ 2  ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันออกติดกับบ้านสันป่าม่วงกลาง  หมู่ที่ 8  ต.สันป่าม่วง

บ้านสันป่าม่วงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่าม่วง เดิมขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 20 ตำบลบ้านต๋อม และมีการแบ่งตำบลบ้านต๋อมออก กลายเป็นหมู่ที่ 5 ตำบลสันป่าม่วง จนมาถึงปัจจุบัน