บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6

ข้อมูลทั่วไป บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 2,813         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

ในอดีตบ้านสันป่าบงเดิมเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหญ้าคา  ต่อมามีชาวบ้านช่วยกันแผ้วถางเพื่อปลูกต้นไผ่บงและเริ่มมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานพร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านสันป่าบง  หมู่ที่  16  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านต๋อม  และต่อมาเมื่อจึงมีการแยกการปกครองท้องที่ออกจากตำบลบ้านต๋อมมาเป็นตำบลสันป่าม่วง  จึงกลายมาเป็นบ้านสันป่าบง  หมู่ที่  6.  ตำบลสันป่าม่วง  จนมาถึงปัจจุบันและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือติดกับบ้านสันป่าม่วง  หมู่ที่  5   ต.สันป่าม่วง
ทิศใต้ติดกับ    หมู่ที่ 8   ต.บ้านสาง
ทิศตะวันออกติดกับบ้านสันป่าม่วง  หมู่  8   ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ต๋อมใน   หมู่ที่ 7  และป่าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

พื้นที่เป็นพื้นที่ราบและมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาบางส่วนการคมนาคม การเดินทางสะดวกมีถนนลาดยางและคอนกรีตอยู่ห่างจากจังหวัด  8  กิโลเมตร