บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3

ข้อมูลทั่วไป บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๓ ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 1,524         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

ทิศเหนือติดกับพื้นที่บ้านต๋อมกลาง  หมู่ที่ 4  ต.บ้านต๋อม
ทิศใต้ติดกับพื้นที่บ้านสันป่าม่วงกลาง  หมู่ที่ 8  และบ้านสันป่าม่วงใต้  หมู่ที่  4   ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันออกติดกับกว๊านพะเยา
ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่บ้านทุ่งต้นศรี  หมู่ที่ 2  ต.สันป่าม่วง