บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1

ข้อมูลทั่วไป บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 1,602        ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

บ้านผาช้างมูบ  หมู่ที่  1  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาติดกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง  มีลำน้ำแม่ต๋อมไหลผ่านหมู่บ้าน  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือติดกับบ้านต๋อมดง  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา
ทิศใต้ติดกับพื้นที่บ้านสันป่าบง  หมู่ที่ 6   ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันออกติดกับทุ้งต้นศรี  หมู่ที่  2     ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ต๋อมใน  หมู่ที่ 7  ต.สันป่าม่วง

ประวัติความเป็นมา
บ้านผาช้างมูบ  ชื่อเดิมคือ  “บ้านดง” จัดตั้งขึ้นประมาณปี  พ.ศ.  2430  โดยมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐาน  ประมาณ  5-6  ครัวเรือนสาเหตุที่เรียกบ้านดงหรือบ้านปางวัว  เพราะมีราษฎรที่มีอาชีพเลี้ยงวัว – ควาย  นำวัวและควายของตนเองมาเลี้ยงอยู่บริเวณดังกล่าว   และเกิดการสร้างบ้านพักอาศัยติดตามมาภายหลัง  ต่อมาเมื่อราษฎรเริ่มเข้ามาอยู่กันเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ต่อมาได้มีชาวบ้านได้เจอก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างเหมือนช้างมูบ   ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างพระธาตุครอบทับก้อนหินดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ  และได้ตั้งชื่อพระธาตุองค์นี้ว่า  “พระธาตุผาช้างมูบ” โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  2472  ซึ่งเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน  7  หรือตรงเดือน 9  เหนือ  ขึ้น  15  ค่ำ ของทุกปี (หรือตรงกับเดือนพฤษภาคม ของทุกปี)  ประชาชนทั้งตำบลบ้านต๋อมและตำบลสันป่าม่วง  จึงได้จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ  ขึ้นเป็นประจำทุกปี  ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ   จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านผาช้างมูบ” หมู่ที่  11  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอพะเยา  จังหวัดเชียงราย  ต่อเมื่อ  พ.ศ.  2480    ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนบ้านผาช้างมูบ  และเมื่อตำบลบ้านต๋อมมีหมู่บ้านขยายมากขึ้นจึงมีการแบ่งเขตตำบลขึ้นมาใหม่  ชื่อตำบลสันป่าม่วงและบ้านผาช้างมูบจึงได้ขึ้นกับตำบลสันป่าม่วง   ปัจจุบัน คือ บ้านผาช้างมูบ หมู่ที่  1  ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ข้อมูลงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
สงกรานต์     รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ     แห่เทียนพรรษา
เลี้ยงผีปู่ย่า      สืบชะตาบ้าน     ตานก๋วยสลาก  งานสรงน้ำพระธาตุผาช้างมูบ

สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
พระธาตุผาช้างมูบ   อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงสาธิตผักปลอดภัยจากสารพิษ