บ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ 2

ข้อมูลทั่วไป บ้านทุ่งต้นศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

  1. พื้นที่ 762         ไร่
  2. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป (ลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านและองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ  ป่า ฯลฯ  )

ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่บ้านสันปูเลย  หมู่ที่  3     และบ้านสันป่าม่วงเหนือ  หมู่ที่ 5   ต.สันป่าม่วง
ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่บ้านผาช้างมูบ  หมู่ที่ 1  ต.สันป่าม่วง
ทิศใต้ติดกับพื้นที่บ้านสันป่าบง  หมู่ที่ 6   ต.สันป่าม่วง
ทิศเหนือติดกับพื้นที่บ้านต๋อมดง  หมู่ที่ 6  ต.บ้านต๋อม

ประวัติของหมู่บ้าน
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านว่า เดิมที่มีนายติ๊บกับนายกอบ (ปู่ติ๊บ,ปู่กอบ) ไม่ทราบ
นามสกุล อพยพมาจากเมืองลำปาง แล้วมาพบพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ราบ เป็นป่าไผ่และต้นโพธิ์
(ต้นสี) จำนวนมากและมีลำน้ำ(คลองหลวง) เหมืองหลวงไหลผ่าน จึงได้ตั้งรกรากอยู่และได้บุกเบิกไร่นาขึ้นสืบ
ทอดกันมาและเรียกชื่อของหมู่บ้านว่าบ้านทุ่งสี ต่อมาเป็น บ้านทุ่งต้นศรี

ข้อมูลงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ
สงกรานต์     รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ     แห่เทียนพรรษา
เลี้ยงผีปู่ย่า      สืบชะตาบ้าน     ตานก๋วยสลาก