ด้านกายภาพ

1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลสันป่าม่วงมีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพะเยา ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือติดกับเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  • ทิศใต้ติดกับเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  • ทิศตะวันออกติดกับกว๊านพะเยา
  • ทิศตะวันตกติดกับอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศตะวันตกของตำบลสันป่าม่วงมีสภาพเป็นเทือกเขาและมีที่ราบบริเวณเชิงเขา ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มติดกับกว๊านพะเยา

3.ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

4.ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหินโดยเฉพาะบนยอดเขา ส่วนบริเวณหุบเขาจะมีดินสีดำอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และหินมีลักษณะเป็นหินกรวดหรือหินปูนทราย เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำวังและกว๊านพะเยา ลักษณะของดินในพื้นที่ราบเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

5.ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 5 สาย ได้แก่ ห้วยฟาด ห้วยสิงห์ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยลึก ห้วยขี้ปัก

6.ลักษณะของไม้และป่าไม้
สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง