คำขวัญ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์

คำขวัญตำบลสันป่าม่วง

” หัตถกรรมผักตบชวา งามสง่าดอยบุษราคัม เย็นฉ่ำน้ำตกขุนต๋อม

พลั่งพร้อมผักปลอดสารพิษ “

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

พันธกิจ ( Mission)

  1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้และการลงทุนที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  3. จัดให้มี ส่งเสริม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
  4. พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เป็นสังคมที่สงบสุข น่าอยู่ และยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม
  5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
  7. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลตำบลสันป่าม่วงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

แนวทางการพัฒนา

1.1 ส่งเสริมการดําเนินงานดำนสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สําหรับการออกกําลังกายและแข่งขันกีฬา

1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือ    ด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการทjองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

2.1 ส่งเสริมใหhประชาชนนhอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู็สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น

2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทําแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่

3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่น ๆ

3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให่มีการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให่มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกjเด็ก สตรี ผูhสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย ครอบคลุมทุกตําบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบ

4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

4.4.การทํานุบํารุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ

4.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

5.4 ส่งเสริมการดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลําธาร

5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต

6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สําหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นํา ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์

6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง