คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายสมชาย  จินะ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง
ติดต่อ โทร.08 3324 8775
นายวิชระ  อินทรีย์
รองนายกเทศมนตรี
นายทรงศักดิ์  นันทาทอง
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.08 6300 0498 ติดต่อ โทร.09 8735 9288
นางผ่องศรี  ปรีชาพงค์มิตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.08 1602 7771
นายกมล  เมืองเจียง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.06 6128 7705

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
ติดต่อ โทร.08 1764 9363
นายอริย์ธัช  นามใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิวิมล  มูลทาทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเกียรติพันธ์  ฟูแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติดต่อ โทร.09 8750 7331 ติดต่อ โทร.08 7183 8298 ติดต่อ โทร.06 5295 9893