คณะผู้บริหาร

นายสมชาย  จินะ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง
ติดต่อ โทร.08 3324 8775
นายวิชระ  อินทรีย์
รองนายกเทศมนตรี
นายทรงศักดิ์  นันทาทอง
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.08 6300 0498 ติดต่อ โทร.09 8735 9288
นางผ่องศรี  ปรีชาพงค์มิตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.08 1602 7771
นายภาณุพงษ์  เลาสัตย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ติดต่อ โทร.08 7292 1820
นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
ติดต่อ โทร.08 1764 9363