ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Walk-In

1. สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

รายงานสถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า (Walk-in) 2566

 

2. สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส

และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

รายงานสถิติการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสันป่าม่วง (Walk-in) 2566

 

E-Service

รายงานสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service 2566

 

3. สถิติข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

3.1 รายงานผลการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ 2564

 

4. การลดการใช้พลังงาน

01_คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน

02_คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผล

03_ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

04_แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

05_มาตรการประหยัดพลังงาน

06_รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ประจำปี 2564