ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

1.1 สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  66 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

 

2. สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส

และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

2.1_รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ตุลาคม 2565

2.2 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ พฤศจิกายน 2565

2.3 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ธันวาคม 2565

2.4 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ มกราคม 2566

2.5 รายงานผล การปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ กุมภาพันธ์ 2566

2.6 รายงานผล การปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ มีนาคม 2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ฯ รอบ 6 เดือน ต.ค.2565 – มี.ค.2566

 

3. สถิติข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

3.1 รายงานผลการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ 2564

 

4. การลดการใช้พลังงาน

01_คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน

02_คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผล

03_ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

04_แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

05_มาตรการประหยัดพลังงาน

06_รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ประจำปี 2564