ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. สถิติการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

2. สถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส

และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

2.1 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ต.ค.2564

2.2 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ พ.ย.2564

2.3 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ธ.ค.2564

2.4 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ม.ค.2565

2.5 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ ก.พ.2565

2.6 รายงานผล การปฏิบัติงานศูนย์ฯ มี.ค.2565

2.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ฯ รอบ 6 เดือน ต.ค.2564 – มี.ค.2565

 

3. สถิติข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน

3.1 รายงานผลการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ 2564

 

4. การลดการใช้พลังงาน

01_คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน

02_คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผล

03_ประกาศรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

04_แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน

05_มาตรการประหยัดพลังงาน

06_รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ประจำปี 2564