ข้อมูลอื่น ๆ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
1) วัดอนาลโยทิพยาราม
2) หมู่บ้านจักสานจากผักตบชวา หมู่ที่ 4
3) น้ำตกขุนต๋อม

มวลชนจัดตั้ง

1) ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 200 คน
2) กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 55 คน
3) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 63 คน
4) ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน 176 คน
5) สมาชิกตำรวจบ้าน(สตบ.) จำนวน 4 คน
6) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 125 คน

 

1.ฐานข้อมูลผู้สุงอายุและคนพิการ

-ประจำปีงบประมาณ 2565 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
-ประจำปีงบประมาณ 2566 ฐานข้อมูลปัจจุบัน

2.ฐานข้อมูลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

-ประจำปีงบประมาณ 2565 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
-ประจำปีงบประมาณ 2566