กองช่าง

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นายเกียรติพันธ์  ฟูแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายสาธิต  เครื่องสนุก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอัจฉรา  พินิจสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรัชญา  กาบอ้อย
พนักงานขับรถยนต์