กองคลัง

นายณทองเดช  ชำนาญยา
ปลัดเทศบาลตำบล
นางศศิวิมล  มูลทาทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเบญจมาศ  สุวรรณศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางทิพย์วัลย์  แบขุนทด
นักวิชาการคลัง
นางสาวกิ่งกาญจน์  ใจทน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวทัศน์ดาว  ธรรมเรืองอุไร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวบุณฑริก  ทองทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ