กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล!! 📢
วันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันป่าม่วง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ กรมป่าไม้ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเชิญชวนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ หน่วยงานหรือสถานที่สาธารณะ ในการนี้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาโดยรอบ ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ต๋อมใน ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จาก จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ขอขบคุณภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดีเช่นเคยในโอกาสต่อไป