กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นตามวาระการประชุมแล้ว นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วงยังได้มอบนโยบายและให้ความรู้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy  โดยมีประเด็น ดังนี้ (๑) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (๒) การปรับปรุง/ทบทวน/โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๓) การได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จาก สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับ AA (๔) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ในการนี้ นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป